Product

content page

thumb
Cream Cheese Popcorn

29.000 VNĐ

thumb
Spicy Potato Stick

35.000 VNĐ

thumb
Chocolata

35.000 VNĐ

thumb
Hong Ramen Spicy Cheese

35.000 VNĐ

thumb
Spicy Pork Lunch Box

36.000 VNĐ

thumb
Tuna Kim Chi Onigiri

15.000 VNĐ

thumb
Stir-fried Spicy Pork Onigiri

16.000 VNĐ

thumb
JeonJu Bibimbap Onigiri

17.000 VNĐ

thumb
Stir-fried Spicy Pork Gimbap

33.000 VNĐ

thumb
Honghwachun Zajang Noodle

38.000 VNĐ

thumb
Tuna Mayo Sandwich

19.000 VNĐ

thumb
Kimchi Fried Rice

35.000 VNĐ

thumb
Tuna Mayo Gimbap

33.000 VNĐ

thumb
Croisant

17.000 VNĐ

thumb
Cajun Chicken Salad

30.000 VNĐ

thumb
Korea Dumpling

6.000 VNĐ